A keresési eredmények

Érdekmérlegelési teszt – ingatlant kereső

Érdekmérlegelési teszt
ingatlant kereső adatainak kezeléséhez

Central Home Berzenczey Ingatlaniroda / Fundaingatlan Kft. (székhely: 1091 Budapest, Üllői út 117. 3/33., tel: +36 70-3122794, e-mail cím: info@funda.hu), mint adatkezelő (továbbiakban: adatkezelő) ezúton tájékoztatom az ingatlan kereső érintetteket a személyes adataiknak az adatkezelő jogos érdekén alapuló (2016/679 EU Rendelet 6. cikk (1) bek. f) pont) kezelése kapcsán elvégzett érdekmérlegelési teszt eredményéről.

Az érdekmérlegelési teszt elvégzésének oka, hogy az adatkezelő a vele kapcsolatba lépett, eladó/kiadó ingatlant kereső személyek, érdeklődők adatait az adatkezelő jogos érdeke alapján kezeli. E személyekkel az adatkezelő nincs szerződéses kapcsolatban. Az érdekmérlegelési teszt során azonosítani kell az adatkezelő jogos érdekét, valamint az érintett személynek a súlyozás ellenpontját képező alapvető jogát, és a kettő összevetése alapján meg kell állapítani, hogy kezelhető-e a személyes adat.

Az érdekmérlegeléssel érintett személyes adatok: az ingatlant kereső érdeklődő neve, lakcíme (ha az érintett megadta), telefonszáma, email címe, és az érintett által a keresett ingatlanra vonatkozóan megadott adatok, paraméterek (különösen: ingatlan vételára, ingatlan elhelyezkedése, jellege, fekvése, hasznos alapterülete, építési módja, komfortfokozata, fűtési módja, szobaszáma, ill. építési telek területe).

Az adatkezelő ingatlaniroda az érintettek ingatlankereséssel kapcsolatos ingatlan keresési és személyes adatainak rögzítését, az érintett által önkéntesen megadott (telefonon keresztül, e-mailben vagy személyes elmondás alapján) paraméterek alapján rögzíti.

Az érdekmérlegelési tesz során vizsgált kérdések:

1. Az adatkezelő célja elérése érdekében feltétlenül szükséges-e személyes adat kezelése?

Az adatkezelő az ingatlan-közvetítésre szóló szerződés teljesítése céljából létre kell hozza a megbízója és az ingatlan után érdeklődő vevő/bérlő kapcsolatát. Ennek során elengedhetetlen az ingatlant kereső személyek egyes személyes adatainak kezelése, mivel az adatkezelőnek be kell azonosítania az érdeklődőket, tudnia kell milyen ingatlant keresnek, és tudnia kell kapcsolatot tartania velük.

2. Milyen jogos érdekből kezeli az adatkezelő az adatokat?

Az adatkezelő jogos érdeke, hogy a megbízójával kötött ingatlan-közvetítésre szóló szerződést teljesítse, ennek során a megbízója és a potenciális vevő/bérelő közötti kapcsolatot létrehozza, és ennek érdekében az ingatlan után érdeklődő személyt megkeresse, vele kapcsolatot tartson.

3. Mi az adatkezelés célja, milyen személyes adatok, meddig tartó adatkezelését igényli az adatkezelői jogos érdek?

Az adatkezelő az érdeklődők adatait abból a célból kezeli, hogy az érintettnek vásárlás/bérbevétel céljából az érintett által keresett, megadott feltételeknek megfelelő ingatlant keressen és ajánljon, és létrehozza az ingatlant eladni/bérbe adni kívánó és a vásárolni/bérbe venni kívánó érdeklődő kapcsolatát.

Az adatkezelési célhoz szükséges az érdeklődő nevén túl a kapcsolattartási adatok (lakcím/telefonszám/email cím) és az keresett ingatlanra vonatkozó adatok tárolása, nyilvántartása.

Az adatkezelő jogos érdeke a személyes adatok kezelését annyi ideig igényli, amíg fennáll a lehetőség, hogy az érintett által keresett ingatlan feltételeinek megfelelő ingatant tud találni az érintett érdeklődőnek.

4. Melyek az érintett személyek érdekei az adatkezelés vonatkozásában?

Az ingatlan kereső érintettnek érdeke, hogy olyan ingatlant találjon, ami az általa meghatározott feltételeknek megfelel. Ebben a tekintetben érdekei egybeesnek az adatkezelő érdekeivel, azaz hogy az ingatlant vásárolni/bérelni kívánó személyek és az eladni/bérbe adni kívánó személyek kapcsolata létrejöjjön.

Az érintettnek érdeke, hogy csak a cél eléréséhez szükséges adatait kezeljék, azaz olyan adatokat melyekkel lehetővé válik a vele való kapcsolattartás az ingatlan kereséssel, ajánlattal kapcsolatban, továbbá olyan adatait kezeljék, amely a keresett ingatlan feltételeit tartalmazza.

Az érintett érdeke, hogy az adatait korlátozott ideig kezeljék, mivel elképzelhető, hogy időközben már elállt a szándékától, vagy talált ingatlant, de nem tudott az adatkezelőnek jelezni, hogy adatai kezelését már nem kéri.

Az érintett érdeke, hogy az adatkezelő az adatait célhoz kötötten kezelje, és az adatkezelési céltól eltérően ne kezelje az adatokat.

5. Arányos-e az érintett jogainak korlátozása az adatkezelő jogos érdeke miatt?

Az érintett jogos érdekének korlátozása arányos, mert egyrészt az adatkezelő és az érintett érdeklődő között érdekegyezés is van abban a tekintetben, hogy mindketten érdekeltek abban, hogy az adatkezelő az érdeklődő által megadott feltételeknek megfelelő ingatlan találjon, amelyhez a személyes adatok kezelése szükséges.

Az adatkezelő nem sérti meg a célhoz kötöttség elvét, azaz csak a megfelelő ingatlan ajánlása, és a kapcsolattartás, ill. a kapcsolat létrehozása okán kezeli az adatokat, egyéb célból nem kezelheti azokat (nem küld pl. marketing célú leveleket az érdeklődőnek).

Az adatkezelő nem kezel olyan adatokat, amelyek nem szükségesek az adatkezelési célhoz. E tekintetben az érintett dönthet arról, hogy milyen elérhetőségeket ad meg, nem köteles valamennyi elérhetőségét közölni.

Az adatkezelő az arányosságot az adatkezelés időtartama tekintetében úgy biztosítja, hogy meghatároz egy határidőt, amelynek lejárta után az érintett érdeklődő adatait automatikusan törli, nem szükséges hozzá az érintett törlési kérelme. Az érintett természetesen kérheti, hogy az adatkezelő az adatkezelést folytassa e határidőn túl is.

Az adatkezelő biztosítja a fentieken túl is a 2016/679 EU Rendeletben foglalt érintetti jogok érvényesülését, ideértve különösen az adatkezelés elleni tiltakozás és törlés jogának érvényesülését, a személyes adatokhoz való hozzáférést, azok helyesbítését, vagy kezelésének korlátozását.

Budapest, 2018.06.25.

Szöveg letöltése: erdekmerlegelesi_teszt_ingatlan_kereso_180625

Hirdetések összehasonlítása