A keresési eredmények

Érdekmérlegelési teszt – hitelügyintézés

Érdekmérlegelési teszt
hitelügyintézéssel kapcsolatos
segítségnyújtás során való adatkezeléshez

Central Home Berzenczey Ingatlaniroda / Fundaingatlan Kft. (székhely: 1091 Budapest, Üllői út 117. 3/33., tel: +36 70-3122794, e-mail cím: info@funda.hu), mint adatkezelő (továbbiakban: adatkezelő) ezúton tájékoztatom az ingatlan kereső érintetteket a személyes adataiknak az adatkezelő jogos érdekén alapuló (2016/679 EU Rendelet 6. cikk (1) bek. f) pont) kezelése kapcsán elvégzett érdekmérlegelési teszt eredményéről.

Az érdekmérlegelési teszt elvégzésének oka, hogy az adatkezelő, a vele hitelügyintézéssel kapcsolatos segítségnyújtás végett kapcsolatba lépett érintettek személyes adatait, jogos érdeke alapján kezeli. E személyekkel az adatkezelő sok esetben nincs szerződéses kapcsolatban, mivel rendszerint az ingatlant kereső érdeklődők kérnek segítséget hitelügyintézéséhez. Az érdekmérlegelési teszt során azonosítani kell az adatkezelő jogos érdekét, valamint az érintett személynek a súlyozás ellenpontját képező alapvető jogát, és a kettő összevetése alapján meg kell állapítani, hogy kezelhető-e a személyes adat.

Az érdekmérlegeléssel érintett személyes adatok: az érintett neve, telefonszáma, email címe, és az érintett által megadott, igényelni kívánt hitelre vonatkozó alapvető adatok (különösen: havi nettó jövedelem, igényelt hitel típusa és összege, ingatlan vételára, önerő mértéke).

Az adatkezelő ingatlaniroda az érintett hitelügyintézéssel kapcsolatos személyes adatait kifejezett kérésére, az érintett által önkéntesen megadott (telefonon keresztül, e-mailben vagy személyes elmondás alapján) paraméterek alapján rögzíti.

Az érdekmérlegelési tesz során vizsgált kérdések:

1. Az adatkezelő célja elérése érdekében feltétlenül szükséges-e személyes adat kezelése?

Az adatkezelő a hitelközvetítéssel kapcsolatos segítő szolgáltatásához elengedhetetlen a hitelügyintézésben segítséget kérő személyek egyes személyes adatainak kezelése, mivel az érintettel kapcsolatot kell tartani, valamint a hitelügyintézéssel kapcsolatos szolgáltatás elindításához szükséges az igényelt hitellel és az érintett jövedelmi helyzetével, önerejével kapcsolatos néhány alapvető adat, amelyek nélkül nem lehet eldönteni, hogy tud-e segítséget adni az adatkezelő, és ha igen, akkor mely hitelügyintéző(k)nek továbbítja a megkeresést.

2. Milyen jogos érdekből kezeli az adatkezelő az adatokat?

Az adatkezelő jogos érdeke, hogy az ingatlanok értékesítését, és ezzel megbízása teljesítését elősegítse azzal, hogy a potenciális érdeklődők/vevők részére igény esetén segítséget nyújt a hitelfelvételhez.

3. Mi az adatkezelés célja, milyen személyes adatok, meddig tartó adatkezelését igényli az adatkezelői jogos érdek?

Az adatkezelő az érintettek adatait abból a célból kezeli, hogy az hitelközvetítéssel foglalkozó alkalmazottján, ill. partnerein keresztül az érintettnek hitelügyintézéssel kapcsolatban segítséget nyújtson, és ennek keretében partnerei számára a megadott adatokat szükség esetén továbbítsa.

Az adatkezelési célhoz szükséges az érintett nevén túl a kapcsolattartási adatok (telefonszám/email cím) és az igényelni kívánt hitelre vonatkozó alapvető adatok tárolása, nyilvántartása.

Az adatkezelő jogos érdeke a személyes adatok kezelését annyi ideig igényli, amíg a hitelügyintézéssel kapcsolatos segítő szolgáltatást be nem fejezi, így rendszerint amíg az érintettnek az ingatlan vásárláshoz szükséges hitel megtalálásában, ill. azt követően a folyósításig segítséget nyújt.

4. Melyek az érintett személyek érdekei az adatkezelés vonatkozásában?

A hitelt felvenni kívánó érintettnek érdeke, hogy az ingatlan vásárláshoz megfelelő hitelt találjon. Ebben a tekintetben érdekei egybeesnek az adatkezelő érdekeivel, azaz hogy az ingatlanok értékesítését, és ezzel megbízása teljesítését elősegítse azzal, hogy a potenciális érdeklődők/vevők részére igény esetén segítséget nyújt a hitelfelvételhez.

Az érintettnek érdeke, hogy csak a cél eléréséhez szükséges adatait kezeljék, azaz olyan adatokat melyekkel lehetővé válik a vele való kapcsolattartás a hitelügyintézésre vonatkozó segítséggel kapcsolatban, továbbá olyan adatait kezeljék, amely az igényelni kívánt hitelre vonatkozó alapvető feltételeket tartalmazza.

Az érintett érdeke, hogy az adatait korlátozott ideig kezeljék, mivel elképzelhető, hogy időközben már elállt a hitelfelvételi szándékától, de nem tudott az adatkezelőnek jelezni, hogy adatai kezelését már nem kéri.

Az érintett érdeke, hogy az adatkezelő az adatait célhoz kötötten kezelje, és az adatkezelési céltól eltérően ne kezelje az adatokat.

5. Arányos-e az érintett jogainak korlátozása az adatkezelő jogos érdeke miatt?

Az érintett jogos érdekének korlátozása arányos, mert egyrészt az adatkezelő és az érintett érdeklődő között érdekegyezés is van abban a tekintetben, hogy mindketten érdekeltek abban, hogy az adatkezelő az érdeklődő által kívánt hitel megtalálásához és az ügyintézéshez segítséget nyújtson, amelyhez a személyes adatok kezelése szükséges.

Az adatkezelő nem sérti meg a célhoz kötöttség elvét, azaz csak a hitelügyintézéssel kapcsolatos segítség nyújtása okán kezeli az adatokat, egyéb célból nem kezelheti azokat (nem küld pl. marketing célú leveleket az érintettnek).

Az adatkezelő nem kezel olyan adatokat, amelyek nem szükségesek az adatkezelési célhoz. E tekintetben az érintett dönthet arról, hogy milyen elérhetőségeket ad meg (nem köteles valamennyi elérhetőségét közölni).

Az adatkezelő az arányosságot az adatkezelés időtartama tekintetében úgy biztosítja, hogy meghatároz egy határidőt, amelynek lejárta után az érintett érdeklődő adatait automatikusan törli, nem szükséges hozzá az érintett törlési kérelme. Az érintett természetesen kérheti, hogy az adatkezelő az adatkezelést folytassa e határidőn túl is.

Az adatkezelő biztosítja a fentieken túl is a 2016/679 EU Rendeletben foglalt érintetti jogok érvényesülését, ideértve különösen az adatkezelés elleni tiltakozás és törlés jogának érvényesülését, a személyes adatokhoz való hozzáférést, azok helyesbítését, vagy kezelésének korlátozását.

Budapest, 2018.06.25.

Szöveg letöltése: erdekmerlegelesi_teszt_hitelugyintezes_180625

Hirdetések összehasonlítása